Login Form

Banerekorder

Vålerbanen 
Torbjørn Lunden Bjerke
19/9-2010 58.496 
Rudskogen 
Torbjørn Lunden Bjerke  
20/6-2010 01.01.229 
Nye Rudskogen 
Oskar A. Sandberg
9/6-2013 01.31.749
Jyllandsringen
Torbjørn Lunden Bjerke 
5/9-2010 01.13.022
Kinnekulle ring
Kevin Aabol
29/7-2012 55.750
Ring Knutstorp
Daniel G. Raastad
9/7-2017 1:04.115
Sokndal Raceway
Dennis Moen
3/7-2021 01.14.111

For å få tilgang til de lukkede delene, så må man sende en mail til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. for tildeling av brukernavn og passord.
Denne tildeling betinger et gyldig medlemskap i Norsk Seven Car Club.

Dette girfull tilgang til Forum, Markedsplassen og medlemsspesifikk informasjon.

Vedtekter N7CC


§ 1
NAVN OG FORMÅL
 

1.1 Klubbens navn er Norsk Seven Car Club . Klubben er selv eiende og frittstående.
1.2 Klubbens formål er å samle og organisere Seven Racing interesserte og tale deres sak overfor NBF og arrangører .
1.3 Organisere sosiale aktiviteter og Internett side for å forbedre kommunikasjon mellom medlemmer og derved oppnå teamfølelse og tilhørighet.
1.4 I samarbeid med NBF organisere Norges Mesterskap, Norges Cup Junior og teknisk reglement.


§ 2
MEDLEMMER
 

2.1 Rett til å bli medlem har alle som støtter klubbens formål og overholder gjeldende lover og regler for motorsport.
2.2 Medlemsskap i klubben er først gyldig fra den dagen kontingenten er betalt.
2.3 Medlemmer som ved oppførsel eller disposisjon skader klubben, kan suspenderes evt. ekskluderes av styret. Ekskluderingen skal skje skriftlig. Ekskluderingen kan ankes for årsmøtet.
2.4 Utmeldelse av klubben skal skje skriftlig.


§ 3
STEMMERETT OG VALGBARHET
 

3.1 Stemmerett har alle ordinære medlemmer og familiemedlemmer som har vært medlem i minimum 3 måneder.
3.2 Alle medlemmer kan velges til foreningens tillitsverv. Styremedlemmer skal ha fylt 18 år.


§ 4
KONTINGENT
 

4.1 Kontingenten fastsettes på ordinært årsmøte . Kontingenten betales forskuddsvis gjelder for et kalenderår.
4.2 Kontingenten for inneværende år skal være betalt innen 1. mars. Medlemmer som ikke overholder denne tidsfristen strykes automatisk fra medlemslistene.


§ 5
TILLITSVALGTES GODTGJØRELSE
 

5.1 Tillitsvalgte kan motta refusjon for faktiske utgifter.


§ 6
ÅRSMØTE
 

6.1 Klubbens høyeste myndighet er årsmøtet som holdes hvert år innen den 30. November. Årsmøtet innkalles av styret med minimum en måneds varsel.
6.2 Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.
6.3 Alle foreningens medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være tilstede.
6.4 Årsmøtet ledes av valgt ordstyrer.


§ 7
STEMMEGIVNING PÅ ÅRSMØTET
 

7.1 Alle ordinære medlemmer og familiemedlemmer har en stemme hver.
7.2 Bare fremmøtte medlemmer har stemmerett.
7.3 Er det bare en kandidat til et verv, anses denne valgt ved akklamasjon. Foreligger det mer enn ett forslag skal valget foregå skriftlig.
7.4 Valgbare er alle stemmeberettigede medlemmer. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen.
7.5 Feil utfylte eller blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.


§ 8
ÅRSMØTETS OPPGAVER
 

8.1 Ordinært årsmøte skal behandle:

A Styrets beretning for året som har gått.
B Revidert regnskap for året som er gått.
C Fastsettelse av kontingent.
D Andre saker som ønskes behandlet. Disse må sendes skriftlig til styrets leder innen 14 dager før ordinært årsmøte.
E Valg av styre.
F Valg av revisor.
G Valg av valgkomite


§ 9
EKSTRAORDINÆRE ÅRSMØTER
 

9.1 Ekstraordinære årsmøter sammenkalles av styret når styret finner grunn til det eller når minst halvparten av de stemmeberettigede medlemmene forlanger det. Minimum 14 dagers varsel.
9.2 Ekstraordinære årsmøter kan bare behandle saker som er nevnt i innkallingen. For at en sak skal anses som vedtatt, er det nødvendig at halvparten av de fremmøtte stemmeberettigede medlemmene stemmer for.


§ 10
STYRET
 

10.2 Klubben ledes av et styre som er høyeste myndighet mellom årsmøtene.
10.2 Styret kan ha opptil 6 medlemmer:
Leder, nestleder, sekretær, kasserer og 2 styremedlemmer.
Sekretær og kasserer kan være samme person.
10.3 Leder, nestleder, sekretær og kasserer velges for 2 år av gangen. De øvrige styremedlemmene velges for 1 år av gangen. Leder og Kasserer velges i år med oddetall, mens nestleder og sekretær velges i år med partall.
10.4 Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er tilstede.
Beslutninger fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet teller leders stemme dobbelt.
10.5 Styret leder og tar beslutninger i henhold til vedtektene. Lederen har den daglige ledelsen av foreningen. Styret tegnes av leder eller av sekretæren etter fullmakt fra leder. Leder skal anvise alle utbetalinger og lede styrets forhandlinger og foreningens møter. Nestlederen fungerer som leder under dennes fravær.
10.6 Kasserer fører regnskap i henhold til god regnskapsskikk og forestår alle inn og utbetalinger. Kassereren plikter å holde styret jevnlig orientert om foreningens økonomi.
10.7 Sekretæren skal føre protokoll over alle styremøter, medlemsmøter og årsmøter

Additionally, individual preferences may direct a patientTable III (10) viagra kaufen berlin.

understand the background of their patients will be the viagra no prescription and/or specialist.

nocturnal or early morning erections; and his ability to cialis online Absolute bioavailability is about 40% due to the first-pass metabolism (not due to incomplete absorption)..

. Sekretæren skal i samråd med lederen føre foreningens korrespondanse og sende ut møteinnkallelse. Sekretæren skal dessuten være foreningens arkivar.
10.8 Styret kan utpeke en teknisk kontrollør som deltar i styret og er rådgivende i tekniske saker.


§ 11
VALGKOMITE
 

11.1 Valgkomiteen skal bestå av minimum 3 personer som velges for en 2 års periode.
11.2 Valgkomiteen skal ha en leder.
11.3 Valgkomiteen forespør aktuelle kandidater i samsvar med § 3, (§ 6) og § 10 og utarbeider et forslag til nytt styre, revisor og eventuelle komiteer. Forslaget må være klart senest 14 dager før ordinært årsmøte.


§ 12
VEDTEKTSENDRINGER
 

12.1 Endringsforslag til vedtektene kan kun fremlegges på ordinært årsmøte. Forslaget sendes til styret innen 1. juli, og vedlegges innkallelsen til ordinært årsmøte.
12.2 Hvis endringen skal kunne godkjennes kreves det 2/3 flertall blant de fremmøtte stemmeberettigede medlemmer. Hvis mindre enn 10% av foreningens stemmeberettigede medlemmer er til stede, skal forslaget til uravstemning.
12.3 Ved uravstemning skal forslagene sendes til alle stemmeberettigede medlemmer med 3 ukers svarfrist. Er det ikke 2/3 flertall anses forslagene som forkastet. Det ordinære årsmøtet utnevner en kontrollkomite som bistår styret med opptelling av stemmesedlene.


§ 13
OPPLØSNING
 

13.1 Oppløsning av klubben kan bare behandles på ordinært årsmøte. Forslaget må kunngjøres i innkallingen. For at oppløsning skal finne sted er det nødvendig at minst 2/3 av de fremmøtte stemmeberettigede medlemmene, stemmer for dette.
13.2 Sammenslutning mellom andre klubber anses ikke som oppløsning av klubben. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med § 12.
13.3 Det årsmøte som bestemmer oppløsning bestemmer med vanlig flertall hvordan klubbens eiendeler skal anvendes.


Nyeste annonser

default
01.06.2023 13:15

Powered by Marketplace

find-us-on-facebook-5

Galleri

26122008001b.jpg